EPS Khái niệm giáo dục trực tuyến. đào tạo kỹ thuật số và đào tạo từ xa.

EPS Khái niệm giáo dục trực tuyến. đào tạo kỹ thuật số và đào tạo từ xa.

Xem: 440
Download: 131
File: EPS
Filesize: 1 MB
Kích thước: Vô hạn
Chú thích: Hình ảnh tài liệu miễn phí, có thể sự dụng cho in ấn, thiết kế
Nội dung

Khái Khái niệm giáo dục trực tuyến. đào tạo kỹ thuật số và đào tạo từ xa. dành cho in ấn chất lượng cao siêu nét hoặc đưa vào thiết kế web, minh họa