Chat with us, powered by LiveChat
Trung tâm mua sắm với các cửa hàng và một thang cuốn. khái niệm về giảm giá lớn hoặc tiếp thị di động và thương mại điện tử

Trung tâm mua sắm với các cửa hàng và một thang cuốn. khái niệm về giảm giá lớn hoặc tiếp thị di động và thương mại điện tử

Xem: 1,036
Download: 163
File: EPS
Filesize: 6 MB
Kích thước: Vô hạn
Chú thích: Hình ảnh tài liệu miễn phí, có thể sự dụng cho in ấn, thiết kế
Nội dung

Trung tâm mua sắm với các cửa hàng và một thang cuốn. khái niệm về giảm giá lớn hoặc tiếp thị di động và thương mại điện tử dành cho in ấn chất lượng cao siêu nét hoặc đưa vào thiết kế web, minh họa